Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, gemeente Berkelland

DeBorculogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, gemeente Berkelland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 11 september 2012 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011” gewijzigd vastgesteld. Het plan omvat alleen de woongebieden van Borculo. In dit bestemmingsplan zijn niet opgenomen: het centrum van Borculo, de bedrijventerreinen en het buitengebied. Het is een behoudend bestemmingsplan. Dit betekent dat vooral de bestaande situatie in het bestemmingsplan is vastgelegd. In dit bestemmingsplan worden alle geldende oude bestemmingsplannen voor wat betreft de woongebieden van Borculo opgenomen. Verschillen die er nu nog zijn tussen de vele bestemmingsplannen zijn hiermee zo veel mogelijk weggewerkt. a. het correct verwerken van de persleidingen en gemalen in het bestemmingsplan onder toevoeging van de bestemming “Leiding - Riool”; b. het opnemen van de zone “landschaps- en natuurontwikkeling” voor een deel van het huidige bestemmingsplan Elbrink; c. het wijzigen van het perceeltje naast Het Patronaat 17 van “Verkeer - Verblijfsgebied” in “Tuin” en “Wonen”; d. het verwijderen van artikel 24.4.1 onder a van het bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011”; e. het schrappen van het plangebied “Ruurloseweg 1 Borculo (A.H. Zwartschool)”; f. in het gebied Schollenkamp 4 bouwvlakken te voorzien van een aanduiding “minimumbreedte”. Deze 4 bouwvlakken vormen gezamenlijk één zone. In die zone mag het totale aantal woningen niet meer bedragen dan 19 (naast de bestaande 6 woningen mogen maximaal nog 13 vrijstaande of halfvrijstaande woningen worden toegevoegd). De getalsaanduidingen uit het ontwerpplan vervallen voor deze vier stroken; g. artikel 24.2.1 onder b wordt aangepast, waarna het luidt als volgt: “het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal woningen zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding: ’maximum aantal wooneenheden’ het aantal woningen niet meer mag bedragen dan het in het bouwvlak aangegeven aantal; ‘minimumbreedte’ vrijstaande woningen en woningen van het type twee-onder-een-kap mogen worden gebouwd met een minimale breedte van 5 m, waarvoor geldt dat het gezamenlijke aantal woningen in de gezamenlijke bouwvlakken met de aanduiding ‘minimumbreedte’ niet meer mag bedragen dan 19; terwijl tevens voor de nog te bouwen vrijstaande en dubbele woningen geldt dat bij elke woning twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd en in stand worden gehouden;”. h. het vergroten van het bouwvlak van het AOC-terrein, waarbij voor het te vergroten deel een maximumbouwhoogte geldt van 4 meter; i. het wijzigen van de bestemming voor het vergunde bouwwerk achter Grolsesteeg 16 van “Tuin” in “Wonen”. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 24 oktober tot en met 4 december 2012 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij de gemeenteraad op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen. Het bestemmingsplan treedt in werking op 5 december 2012 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift. Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘actueel’, ‘ruimtelijke plannen’, ‘ter inzage’. Verder is het vastgestelde bestemmingsplan via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien onder het identificatienummer NL.IMRO.1859.BPBCL20090011-0100.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2012.

Dit artikel verscheen op deBorculogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borculo
  2. stcrt-2012-21462

Gerelateerde berichten