Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011, Berkelland

DeBorculogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011, Berkelland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 11 september 2012 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” gewijzigd vastgesteld. Dit nieuwe bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen van Borculo omvat de voormalige bedrijventerreinen Overberkel, Industrieterrein Borculo 1982 en Hambroek II. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Nettelhorsterweg, Hekweg, Needseweg, Lichtenhorst, Geesterse Binnenweg en Nobelstraat. a. Toevoeging van een vulpuntaanduiding voor perceel Nettelhorsterweg 11 voor het oprichten van een LNG-tank. Daarbij is de bijbehorende LNG-contour in samenhang met de bestaande LPG-contour aangepast; b. Aanpassing van paragraaf 3.4.2 in verband met de vaststelling van de nieuwe welstandsnota op 22 mei 2012; c. Het met elkaar in overeenstemming brengen van de aanduidingen genoemd in artikel 4.2.1.c en volgende inzake de maximummaatvoeringen met die op de verbeelding; Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 24 oktober tot en met 4 december 2012 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij de gemeenteraad op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen. Het bestemmingsplan treedt in werking op 5 december 2012 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift. Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘actueel’, ‘ruimtelijke plannen’, ‘ter inzage’. Verder is het vastgestelde bestemmingsplan via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien onder het identificatienummer NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-0100.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2012.

Dit artikel verscheen op deBorculogids.nl op 5-6-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borculo
  2. stcrt-2012-21461

Gerelateerde berichten