Provincie Gelderland – verleende omgevingsvergunning –OLO 8192097 - Needseweg 23 Borculo

DeBorculogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland – verleende omgevingsvergunning –OLO 8192097 - Needseweg 23 Borculo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Voor : aanpassingen Whey Valo project Locatie : Needseweg 23 Borculo Datum besluit : 22 mei 2024 Datum verzending : 22 mei 2024 Zaaknummer ODRN: W.Z23.108597.01 Inwerkingtreding besluit Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit; d. de gronden van het bezwaar. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl. Informatie Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99. Wilt u meer weten? Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

Onderwerp: bouwvergunningmilieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBorculogids.nl op 28-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borculo
  2. 9942248cfe235f4688d9527fbd44ba46

Gerelateerde berichten